Gratis miljölagsförteckning
ENVIVE:s exempel på en miljölagsförteckning (även kallad miljölaglistan), samt lagändringarna i en separat sammanställning, publiceras alltid gratis här, varje halvår i uppdaterade versioner. Kontakta oss för information om hur vi kan hjälpa ert företag med er miljölaglista.


Ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö
Konsultstöd och utbildning anpassade efter era behov inom ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001, FSSC 22000, FSC-STD-40-004, intern revision, utvärdering av lagefterlevnad etc. Kontakta oss för mer information.


Hållbarhet & miljöstrategi
Krav på ämnen i varor finns bl.a. i REACH, i SCIP-databasen, RoHs, POPs m. fl., se kemi.se. För byggmaterial och BVD:er (byggvarudeklarationer) finns särskilda krav i bl.a. BASTA, Sunda Hus & Byggvarubedömningen. För kemiska produkter finns krav inom bl.a. säkerhetsdatablad och märkning. Kontakta oss om ni behöver hjälp med bevakning eller hantering av dessa krav.


Legala krav inom miljö, arbetsmiljö och produkter
Behöver ni hjälp med lagkrav inom miljö, arbetsmiljö och produkter, eller behöver ni utbildning inom något av dessa områden? Kontakta oss för mer information.


Övriga ENVIVE-uppdrag
Kontakta oss för mer information om hur ENVIVE kan hjälpa ert företag.